საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში;

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ასლის სახით მიწოდების შემთხვევაში ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გამომთხოვნ პირს ეკისრება შემდეგი მოსაკრებლის გადახდა: A4 და A5 ფორმატის ქაღალდის ქსეროასლი - ერთი გვერდი - 0,05 ლარი;
პრინტერზე ამობეჭდვა - ერთი გვერდი - 0,10 ლარი;

კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკი - 2,65 ლარი (კომპაქტური დისკის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა);
დისკეტაზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკეტა - 1,3 ლარი (დისკეტის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა);

ინფორმაციის ჩაწერა ინფორმაციის მომთხოვნის ვიდეოდისკეტაზე –1 საათი–2.75 ლარი;

ინფორმაციის ჩაწერა ინფორმაციის მომთხოვნის აუდიოდისკეტაზე – 1 საათი – 0.50 

აქტებიანგარიშები 

 

 


      სახელმწიფო შესყიდვები და სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია

 

 

 

დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

 

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2017 წელი)

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (II კვარტალი, 2017 წელი)

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (III კვარტალი, 2017 წელი)

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (IV კვარტალი, 2017 წელი)

 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2017 წელი)

 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (II კვარტალი, 2017 წელი)

 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (III კვარტალი, 2017 წელი)

 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (IV კვარტალი, 2017 წელი)

 • ბიუჯეტის შესრულება (I კვარტალი, 2017 წელი)

 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II კვარტალი, 2017 წელი)

 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II-III კვარტალი, 2017 წელი)

 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II-III-IV კვარტალი, 2017 წელი

 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(I კვარტალი, 2017 წელი)

 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(II კვარტალი, 2017 წელი)

 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიებითანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (III კვარტალი, 2017 წელი)

 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(IV კვარტალი, 2017 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(I კვარტალი, 2017 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(II კვარტალი, 2017 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(III კვარტალი, 2017 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(IV კვარტალი, 2017 წელი)

 • ავტოსატრანსპორტო საუალებები

 • საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2017 წელი)

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2017 წელი)

 • ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2017 წელი)

 • გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად (2017 წელი)

 • უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (2017 წელი)

 • გაცემული გრანტები, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა (2017 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (I კვარტალი, 2017 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (II კვარტალი, 2017 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (III კვარტალი, 2017 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (IV კვარტალი, 2017 წელი)

 • სამარათლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

 

სამართლებრვი აქტები

 

 • ნორმატიული აქტები, რომელებიც უშუაოდ არის დაკაშირებული სამინისტროს საქმიანობასთან (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

 • ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც სამინისტროს შეფასებით საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

 

 

სხვა საჯარო ონფორმაცია

 

 • სერვისების შესახებ ინფორმაცია

 • ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სამინისტროს მიერ

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი:
ლევან კაკულია – დმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი                                         
ტელ: (+995 32) 2140046, 599324435, ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.   

ლელა უზარაშვილი – ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი          

ტელ: (+995 32) 2140046, 599902348, ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.,                                                                                                                                                                     
მის: . თბილისი, თამარაშვილის №15